Chuyển động thị trường
Hậu Giang quy định điều kiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị
Trúc Giang - 15/02/2024 16:25
Các điều kiện quy định nhằm lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm làm chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Công văn số 167/UBND-NCTH gửi Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về điều kiện để xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua, công tác đề xuất, đánh giá năng lực nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh thời gian qua tổ chức thực hiện chưa được như kỳ vọng, chưa tương xứng với quy mô sử dụng đất, vị trí, lợi thế, tính chất và điều kiện riêng của từng dự án, đặc biệt đối với những dự án khu đô thị có yêu cầu cao (như khu đô thị thông minh, khu đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu…).

Nhằm lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện năng lực về tài chính, kinh nghiệm làm chủ đầu tư thực hiện dự án; đồng thời, tạo môi trường công khai, minh bạch, cạnh tranh, bình đẳng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trước khi lập đề xuất dự án phải xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, với một số nội dung sau:

Trên cơ sở quy mô sử dụng đất của từng dự án, vị trí sinh lợi, điều kiện kết nối hạ tầng, tính chất đô thị và điều kiện riêng của dự án; cơ quan lập đề xuất dự án phải xác định rõ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư của riêng từng dự án đề xuất yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo không được thấp hơn điều kiện quy định tại Công văn này; gửi hồ sơ đề xuất dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) dự án trên cơ sở đề nghị của cơ quan lập đề xuất dự án.

Điều kiện xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các điều kiện theo Phụ lục đính kèm (Năng lực tài chính: Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư không thấp hơn 25% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Năng lực kinh nghiệm đã từng thực hiện dự án tương tự: Số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính xây lắp hoặc đối tác đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp: đã hoàn thành ít nhất 01 dự án có lĩnh vực tương tự dự án đang xét...)

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định nội dung đề xuất dự án, yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm do cơ quan lập đề xuất dự án lập theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo nội dung Công văn này, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tin liên quan
Tin khác