Thời sự
HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 23 nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2022
Thu Lê - 09/12/2022 15:50
Sau 2,5 ngày (từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2022) làm việc, kỳ hợp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 23 nghị quyết.

Các Nghị quyết này không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2023, mà còn của cả giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đặt ra mục tiêu xây dựng, phát triển Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân.

Nghị quyết này đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường của năm 2023. Trong đối, đối với kinh tế, bao gồm:  (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 10%. (2) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 54.000 tỷ đồng, trong đó thu xuất nhập khẩu đạt 12.000 tỷ đồng, thu nội địa đạt 42.000 tỷ đồng. (3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI đạt ít nhất 1,0 tỷ USD vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp. (4) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 11%. (5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 69%. (6) Giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Nhóm các chỉ tiêu về xã hội gồm: (7) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 86,46%; tạo ra ít nhất 20.000 việc làm tăng thêm; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 45,67%; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 39%. (8) Đạt 55 giường bệnh/1 vạn dân; 15 bác sỹ/1 vạn dân; 2,7 dược sỹ đại học/1 vạn dân; trên 24 điều dưỡng/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. (9) Phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, không để tái nghèo, phát sinh hộ nghèo; xây dựng và triển khai chuẩn nghèo mới của tỉnh. (10) Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh đạt trên 99,9% (trong đó, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-01-1;2018/BYT đạt trên 70%).

Nhóm chỉ tiêu về môi trường gồm: (11) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 97,3%. (12) Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: năm 2022 dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nảy sinh những vấn đề mới phức tạp. Tuy nhiên Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên trì, nỗ lực giữ vững địa bàn an toàn, thích ứng linh hoạt, hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đề ra.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng ước đạt 10,28%, là năm thứ 7 liên tiếp đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 56.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và dự toán tỉnh giao, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chăm lo, bảo đảm bằng những chương trình, đề án cụ thể khả thi, ưu tiên bố trí nguồn lực lớn, chỉ đạo điều hành quyết liệt…

Tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Quảng Ninh 7 năm liên tiếp từ 2016-2022

Các quyết nghị tại kỳ họp này vừa được HĐND biểu quyết thông qua đều là những vấn đề rất quan trọng, rất cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2023, mà còn của cả giai đoạn 2021 - 2025. “Để các Nghị quyết thực sự đi vào đời sống nhân dân, khâu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cần phải quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ lộ trình hoàn thành từng công việc cụ thể”, ông Ký chỉ đạo.

Năm 2023 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, cần đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiên quyết không để lặp lại tình trạng dàn trải, manh mún, cắt khúc, kéo dài, cơ chế “xin - cho”, “dưới duyệt - trên cấp”, khắc phục triệt để những yếu kém trong khâu tư vấn, khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông trọng điểm.

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, năm 2022.

Nâng cao hiệu quả đầu tư công là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ là một trụ cột bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mà là lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt thu hút ngoài ngân sách, thúc đẩy đầu tư xã hội, nhất là thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP) theo phương châm nội lực là căn bản, quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu.

Song song với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp dựa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”…

Tin liên quan
Tin khác