Tài chính - Chứng khoán
Kinh doanh dưới giá vốn, Đầu tư LDG lỗ thêm 64,98 tỷ đồng
Duy Bắc - 31/10/2023 14:00
Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) ghi nhận lỗ 64,98 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lỗ 209,3 tỷ đồng.

Trong quý III/2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 0,29 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 64,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,66 tỷ đồng, giảm 66,64 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn các khoản giảm trừ doanh thu, điều này dẫn tới doanh thu thuần âm 0,55 tỷ đồng trong quý III.

Hàng bán trả lại cao hơn doanh thu trong quý III (Nguồn: LDG)

Với việc doanh thu thuần âm, trong kỳ, lợi nhuận gộp cũng ghi nhận âm 0,51 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 99,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 71,39 tỷ đồng, về 0,05 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 41,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,46 tỷ đồng, lên 49,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 49,6%, tương ứng giảm 16,52 tỷ đồng, về 16,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã kinh doanh dưới giá vốn nhưng Công ty Đầu tư LDG còn ghi nhận chi phí tài chính tăng cao, đồng thời hụt doanh thu tài chính, điều này dẫn tới lỗ 64,98 tỷ đồng trong quý III.

LDG hụt doanh thu tài chính trong quý III/2023. (Nguồn: LDG)

Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính giảm mạnh do không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 70,5 tỷ đồng lãi chậm thanh toán.

Lỗ thêm 209,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và tiếp tục mô hình thâm hụt vốn

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 209,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,3 tỷ đồng, giảm 217,64 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, Công ty Đầu tư LDG đang cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư LDG còn tiếp tục mô hình thâm hụt vốn. Trong đó, dòng tiền kinh doanh chính âm 57,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 143,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 2,34 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 103,98 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, Đầu tư LDG đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tiếp. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư LDG giảm 3,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 270,3 tỷ đồng, về 7.590,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.047,9 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.227,9 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.154,8 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản …

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 11,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 122,3 tỷ đồng, lên 1.227,9 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn giảm 24,1%, tương ứng tăng thêm 366,4 tỷ đồng, lên 1.154,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 2,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 121,9 tỷ đồng, về 4.047,9 tỷ đồng …

Cơ cấu phải thu khác của LDG tại thời điểm 30/9/2023. (Nguồn: LDG)

Thực tế, Công ty Đầu tư LDG có thuyết minh tài sản chủ yếu là các khoản phải thu, chủ yếu là phải thu khác. Trong đó, 1.114,2 tỷ đồng phải thu vốn hợp tác đầu tư/kinh doanh dài hạn; 1.045,3 tỷ đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần ngắn hạn; 1.021,9 tỷ đồng các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn; 370,2 tỷ đồng tạm ứng ngắn hạn …

Nhìn chung, tài sản của Công ty Đầu tư LDG chủ yếu nằm ở bên thứ ba thông qua các khoản hợp tác đầu tư, cũng như đặt cọc …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 8,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 109,29 tỷ đồng, lên 1.331,97 tỷ đồng và chiếm 17,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.031,97 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 300 tỷ đồng.

Kiểm toán nhấn mạnh Đầu tư LDG phát sinh nợ quá hạn lên tới 56,51 tỷ đồng

Trước đó, trong Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kiểm toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã đưa ra nhiều vấn đề nhấn mạnh tại Báo cáo kiểm toán bán niên của Công ty Đầu tư LDG.

Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh lưu ý đến thuyết minh VIII.5 “thông tin về khả năng hoạt động liên tục và sự kiện sau ngày kết thúc niên độ” của báo cáo tài chính hợp nhất.

Được biết, tại thuyết minh VIII.5, Công ty cho biết tại thời điểm 30/6/2023, Công ty có phát sinh các khoản nợ phải trả quá hạn bao gồm chậm thanh toán lãi trái phiếu của lô trái phiếu LDGH2123002 với số tiền là 22,55 tỷ đồng; chậm thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng với số tiền 33,96 tỷ đồng; và một số các khoản nợ đến hạn hoặc sắp đến hạn.

Trong đó, Ban lãnh đạo Công ty Đầu tư LDG cam kết sẽ có các biện pháp cụ thể để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong vòng 12 tháng tiếp theo.

Như vậy, ước tính, Công ty Đầu tư LDG đang có khoản nợ quá hạn lên tới 56,51 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành ngày 10/12/021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn ngày 10/12/2023), mệnh giá 400 tỷ đồng, mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.

Ngược lại, tính tới 30/9/2023, Công ty Đầu tư LDG chỉ còn 46,97 tỷ đồng tiền mặt, thấp hơn nhiều so với số nợ quá hạn lên tới 56,51 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu LDG giảm 110 đồng, về 3.490 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác