Chuyển động thị trường
Kon Tum chấn chỉnh việc chậm triển khai các thủ tục đất đai
Linh Đan - 20/10/2023 15:39
UBND tỉnh Kon Tum nhận thấy, một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm, chậm triển khai các thủ tục về đất đai trước khi thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, qua theo dõi việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh nhận thấy, một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm, chậm triển khai các thủ tục về đất đai trước khi thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình.

Do đó, để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, đảm bảo việc thực hiện các thủ tục về đất đai đối với các dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện nghiêm các hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai theo đúng quy định của pháp luật trong quá trînh triển khai thực hiện dự án; chỉ được sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình sau khi đã hoàn thành các hồ sơ pháp lý về lĩnh vực đất đai vâ các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các đơn vị thực hiện các dự án trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên vâ Môi trường chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bân tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật.

“Các trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai mà đã sử dụng đất thì phải lập hồ sơ xử lý theo đöng quy định pháp luật”, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu.

Tin liên quan
Tin khác