Đầu tư
Lâm Đồng rà soát Dự án Khu du lịch sinh thái, dịch vụ lưu trú tổng hợp
Linh Đan - 12/05/2024 08:02
Việc đăng ký biến động đối với diện tích 3.596 m2 đất ở sang đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, Bảo Lộc của Công ty cổ phần Sandals vẫn chưa thực hiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu UBND thành phố Bảo Lộc nghiên cứu Báo cáo số 206/BC-STNMT ngày 16/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát việc thực hiện Kết luận 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ đối với Dự án của Công ty cổ phần Sandals tại xã Lộc Nga; tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nội dung có liên quan; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Tại Phụ lục số 15, kèm theo Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty cổ phần Sandals đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sang đất thương mại mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc.

Cụ thể, khu đất có tổng diện tích 46.419 m2 (gồm 42.795 m2 đất nông nghiệp và 3.596 m2 đất ở nông thôn) thuộc 25 thửa đất của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi diện tích đất nêu trên được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, chủ sử dụng đất đã tiến hành xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích 42.795 m2 đất nông nghiệp nêu trên và được UBND thành phố Bảo Lộc đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng diện tích 37.995 m2 (sau khi đo đạc thực tế còn lại) sang đất thương mại dịch vụ theo đúng quy hoạch được duyệt.

Tiếp đó, để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, Công ty cổ phần Sandals đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với diện tích 46.491 m2 của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương (tại Phòng công chứng Lê Trung Kiên chứng nhận ngày 21/10/2019). Ngày 4/12/2019, Công ty cổ phần Sandals thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, thuê quyền sử dụng đất và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận tại trang 4 toàn bộ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Công ty thuê lại theo diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ, bà Phương), nhưng diện tích thực tế theo đo đạc mà Công ty đang thuê lại và sử dụng là 41.619 m2 (gồm 3.596 m2 đất ở nông thôn và 37.995 m2 đất thương mại dịch vụ).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo tại văn bản số 8086/UBND-ĐC ngày 2/10/2020, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất, chủ đầu tư thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai đối với diện tích 3.596 m2 đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục; giao UBND thành phố Bảo Lộc theo dõi việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Sandals, kịp thời xử lý hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý đối những nội dung phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền và quy định.

Đối chiếu quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, như vậy, trường hợp này, Công ty cổ phần Sandals thuê quyền sử dụng đất từ cá nhân thì cá nhân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục cho Công ty cổ phần Sandals thuê quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 26/3/2024, Công ty cổ phần Sandals có báo cáo tại văn bản số 03/BC-SD, trong đó trình bày thời gian qua, Công ty đã làm việc với bà Lê Uyên Phương cho rằng việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ trong thời gian cho Công ty này thuê là hợp lý. Tuy nhiên, khi hết thời gian thuê đất thì phần diện tích đất ở này phải được trả lại mục đích sử dụng là đất ở như nguồn gốc ban đầu để không thiệt hại về quyền lợi cho người sử dụng đất. Do đó, đến nay việc đăng ký biến động đối với diện tích 3.596 m2 đất ở sang đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc của Công ty cổ phần Sandals vẫn chưa thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận, như vậy, đối với việc sử dụng đất của bà Lê Uyên Phương, sử dụng đất không đích mục đích từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ cho Công ty cổ phần Sandals thuê để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc đến nay chưa lập thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013. Hành vi vi phạm đã được xác định tại Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Việc xử lý vi phạm thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Bảo Lộc và UBND xã Lộc Nga đối với hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Việc thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xử phạt mà tiếp tục vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Bảo Lộc theo quy định tại khoản 2, Điều 66, Luật Đất đai năm 2013.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý; lập thủ tục thu hồi đất đối với diện tích 3.596 m2 đất ở (thộc một phần các thửa đất số 230, 232, 233, 229 tờ bản đố số 8; số 143, tờ bản đồ số 9; số 20, 39, 62, 36, 63 tờ bản đồ số 12) của cá nhân đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc của Công ty cổ phần Sandals; trường hợp không chấp hành thì có biện pháp cưỡng chế, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị UBND tỉnh giao cơ quan này có trách nhiệm theo dõi kết quả thực hiện của UBND thành phố Bảo Lộc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác