Tài chính - Chứng khoán
Ngày 28/6, cổ phiếu Ocean Group chuyển sang diện cảnh báo
Duy Bắc - 25/06/2022 07:17
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) Quyết định về việc chuyển cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC - sàn HoSE) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 28/6.

Cổ phiếu OGC và OCH đều vào diện cảnh báo do lỗ lũy kế

Lý do được HoSE đưa rlà a do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới ngày 31/12/2021 là âm 2.726,4 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Quyết định về việc đưa cổ phiếu CTCP One Capital Hospitality (mã OCH - sàn HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 23/6 với lý do tương tự.

Cụ thể, tại One Capital Hospitality, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán là số âm theo điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022.

Với việc One Capital Hospitality ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là lỗ 441,86 tỷ đồng đã nâng lỗ lũy kế tới 31/12/2021 từ 387,99 tỷ đồng lên 829,85 tỷ đồng và bằng 41,5% vốn điều lệ.

Tính tới 31/3/2022, One Capital Hospitality là Công ty con của Ocean Group.

Cuối năm 2021, lỗ lũy kế Ocean Group lên tới 2.726,4 tỷ đồng và bằng 90,88% vốn điều lệ

Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu giảm 54,7% so với kỳ về 409,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 280 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 240,96 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 380,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, về âm 1,74 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 92,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 262,8 tỷ đồng về 21,43 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm gần 40 tỷ đồng, về âm 0,04 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 50,7%, tương ứng giảm 79,4 tỷ đồng về 77,13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,9%, tương ứng tăng thêm 48,15 tỷ đồng lên 289,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Với việc ghi nhận lỗ của công ty mẹ là 75,97 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty nâng lỗ luỹ kế từ 2.650,4 tỷ đồng lên 2.726,4 tỷ đồng và bằng 90,88% vốn điều lệ.

Ngoài ra, xét về dòng tiền, trong năm 2021, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 109,9 tỷ đồng (so với cùng kỳ dương 41,9 tỷ đồng). Thêm nữa, dòng tiền đầu tư âm 28,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 20 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong năm, Công ty tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh âm.

Được biết, dòng tiền kinh doanh chính năm 2021 âm 109,9 tỷ đồng là giá trị âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Ocean Group giảm 22% so với đầu năm về 2.932,8 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 700,8 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 503,3 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 481,5 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 414,3 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới 31/12/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 20 tỷ đồng lên 173,3 tỷ đồng và chiếm 5,9% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, cổ phiếu OGC tăng trần 680 đồng lên 10.450 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác