Sức khỏe doanh nghiệp
Nhà Đà Nẵng: 9 tháng lỗ 123,99 tỷ đồng chủ yếu do lỗ chứng khoán
Duy Bắc - 21/10/2022 07:27
9 tháng từ đầu năm 2022, hụt doanh thu bán hàng và lỗ đầu tư chứng khoán, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN – sàn HNX) bất ngờ ghi nhận lỗ 123,99 tỷ đồng.

Tạm lỗ 30,9% tổng danh mục đầu tư chứng khoán trong 9 tháng đầu năm

Trong quý III/2022, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 1,11 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 28,77 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 81,39 tỷ đồng, tức giảm 110,16 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 99% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,37 tỷ đồng về 0,84 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 76%, tương ứng giảm 41,9 tỷ đồng về 13,24 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 37,7%, tương ứng tăng thêm 11,34 tỷ đồng lên 41,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 80,9%, tương ứng giảm 5,94 tỷ đồng về chỉ còn 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2,38 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 123,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 214,37 tỷ đồng, tức giảm tới 338,36 tỷ đồng.

Cơ cấu chi phí tài chính trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC)

Được biết, nguyên nhân lỗ đậm trong 9 tháng đầu năm một phần đến từ hụt doanh thu kinh doanh kinh doanh bất động sản và một phần do hoạt động đầu tư thua lỗ cổ phiếu trên sàn. Trong đó, 9 tháng đầu năm lỗ đầu tư chứng khoán 60,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 17,85 tỷ đồng, tức tăng lỗ 42,45 tỷ đồng; dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ghi nhận 120 tỷ đồng, tăng dự phòng thêm 78,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Với việc ghi lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022, tính tới 30/9/2022, tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối chỉ còn 52,9 tỷ đồng so với đầu năm là 320,2 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 358,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 107,25 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với việc ghi nhận lỗ, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 14% so với đầu năm, tương ứng giảm 229,1 tỷ đồng về chỉ còn 1.412,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 880,5 tỷ đồng, chiếm 62,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 291,2 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 27,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 36,3 tỷ đồng về 97,6 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 19,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 214,3 tỷ đồng về 880,5 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của NDN (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, Công ty đang đầu tư 399,3 tỷ đồng vào chứng khoán, đã trích lập dự phòng 123,3 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 30,9% tổng danh mục đầu tư chứng khoán. Trong đó, danh mục trích lập lớn chủ yếu đầu tư 128 tỷ đồng cổ phiếu SHB, trích lập 52,6 tỷ đồng; đầu tư 185,6 tỷ đồng cổ phiếu VHM, trích lập dự phòng 45,1 tỷ đồng; đầu tư 43,7 tỷ đồng cổ phiếu TCB, trích lập dự phòng 16,1 tỷ đồng; đầu tư 21,36 tỷ đồng cổ phiếu ABB, trích lập 6,2 tỷ đồng; và các khoản đầu tư khác.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty cũng đã bán ra 24,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu EIB; bán ra 22,4 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu VNM; bán ra 6,8 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu DGC; bán ra 3,1 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu FLC; bán ra 3,1 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu KBC; bán ra 1,7 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu NBC; bán ra 5,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu NVL; bán ra 4,1 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu TTF …

Đối với kế hoạch phát triển dự án mới, theo kế hoạch Công ty sẽ phát triển dự án A2.2 Phan Đăng Lưu. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, giá trị xây dựng dở dang vẫn là 16 tỷ đồng. Như vậy, dự án mới vẫn không có dấu hiệu tiếp tục triển khai.

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Cơ sở để kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Nhà Đà Nẵng. Trong đó, kiểm toán cho biết giá trị “chi phí sản xuất kinh doanh sở dang” của Dự án Khu phức hợp Monarchy B- Block B tại thời điểm 30/6/2022 là 277,5 tỷ đồng, đây là chi phí được tập hợp, tính toán, phân bổ qua nhiều kỳ kế toán trước đó. Do bị giới hạn phạm vi soát xét, Kiểm toán không đủ cơ sở đưa ra kết luận về giá trị dở dang này cũng như ảnh hưởng của nó đến giá vốn hàng bán đã ghi nhận ở các kỳ kế toán trước.

Thêm nữa, tổng số tiền nhận trước về bán căn hộ của dự án Monarchy B tại ngày 30/6/2022 là 463,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận của hợp đồng mua bán căn hộ thì Nhà Đà Nẵng phải trả lãi trên số tiền khách hàng đã ứng nếu chậm bàn giao căn hộ quá 3 tháng. Báo cáo tài chính đính kèm chưa ghi nhận khoản lãi dự trả này, ước tính số lãi lũy kế phải trả đến 30/6/2022 là 66,3 tỷ đồng (trong đó lãi dự trả năm 2021 trở về trước là 44,7 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2022 là 21,5 tỷ đồng).

Theo đó, nếu hạch toán đầy đủ khoản lãi phát sinh do chậm bàn giao căn hộ nêu trên thì Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, chỉ tiêu “chi phí phải trả” sẽ tăng thêm 21,5 tỷ đồng và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” sẽ giảm tương ứng.

Đồng thời, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2022, chỉ tiêu “chi phí phải trả” sẽ tăng thêm 66,3 tỷ đồng, chỉ tiêu “thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” sẽ giảm 13,3 tỷ đồng và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi 55 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu NDN tăng 100 đồng lên 8.100 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác