Ô tô - xe máy
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 4/2024 giảm mạnh
Thanh Hương - 21/05/2024 08:08
Theo thống kê hải quan, trong tháng 4/2024 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 27,1% (tương ứng giảm 4.295 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 4/2024 đạt 11.565 chiếc, tương ứng trị giá đạt 256 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 3/2024 đạt 15.860 chiếc với trị giá đạt 330 triệu USD.

Các ô tô nguyên chiếc được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Indonesia với 5.138 chiếc; Trung Quốc với 3.029 chiếc và Thái Lan với 2.986 chiếc.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 11.153 chiếc, chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 4 năm 2024

Chỉ tiêu

Tháng

4/2024

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

8.771

151.039.020

-31,4

-30,0

75,8

59,1

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

63

1.147.542

-71,0

-83,3

0,5

0,4

Ô tô vận tải

1.174

43.939.047

-2,9

4,5

10,2

17,2

Ô tô loại khác

1.557

59.472.505

-6,0

-9,0

13,5

23,3

Tổng cộng

11.565

255.598.113

-27,1

-22,6

100,0

100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xét riêng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì trong tháng 4/2024, có 8.771 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 151 triệu USD, chiếm tới 75,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm tới 31,4% (tương đương giảm 4.006 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TP. Hải Phòng với 4.331 chiếc, giảm 37,5% và TP.HCM với 4.170 chiếc, giảm 25,7% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 4/2024 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 5.109 chiếc, giảm 33,3% và từ thị trường Thái Lan với 2.669 chiếc, giảm 37,9% so với tháng trước.

Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 7.778 chiếc, chiếm 89% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Cũng trong tháng 4/2024, có 63 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào nước ta.

Ở mảng ô tô vận tải, lượng nhập khẩu vào nước ta trong tháng 4/2024 là 1.174 chiếc, với trị giá đạt 43,9 triệu USD; giảm 2,9% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 726 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tương đương với tháng trước; xuất xứ từ Thái Lan là 312 chiếc, giảm 28,4%...so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 4/2024 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng của TP. Lạng Sơn với 621 chiếc, gấp 2 lần; các khu vực cửa khẩu, cảng của Lạng Sơn với 298 chiếc, tăng 18,3%; Cao Bằng với 90 chiếc, giảm 77,3% so với tháng trước.

Cũng trong tháng 4/2024, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.557 chiếc xe chuyên dụng /xe loại khác với trị giá khai báo là 59,5 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 9% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.516 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 2,7% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 97% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 4/2024 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 1.253 chiếc, giảm 2,6% so với tháng trước; khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với 236 chiếc, giảm 10,3% so với tháng trước.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 4 tháng năm 2023 và 2024 

Tính chung lũy kế trong 4 tháng năm 2024, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 43.805 chiếc, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 35.426 chiếc, giảm 19,2% và ô tô vận tải là 3.307 chiếc, giảm mạnh 57,5%...

Cũng trong tháng 4/2024 có 379 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng 19% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 102 triệu USD, từ Hàn Quốc với 88,4 triệu USD, từ Thái Lan với 52,2 triệu USD, từ Nhật Bản với 47,6 triệu USD; từ Ấn Độ với 31,7 triệu USD; từ Inđônêxia với 19,9 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường này đạt 341 triệu USD, chiếm tỷ trọng 90% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính chung lũy kế trong 4 tháng/2024, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,3 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan
Tin khác