Đầu tư
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
ĐT - 30/11/2022 19:13
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, vùng đồng bằng Sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại...

.

Tin liên quan
Tin khác