Dự án - quy hoạch
Quảng Nam giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước năm 2024
Hoàng Anh - 20/01/2023 07:51
Đến tháng 12/2024, tỉnh Quảng Nam sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không để phát sinh thêm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản yêu cầu phối hợp giải quyết các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao các sở ngành và địa phương tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng đúng quy định, nhất là các dự án kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương. Kiên quyết tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không để phát sinh thêm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước dẫn đến chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư và các tồn tại, vướng mắc, kéo dài, phát sinh các vụ việc phức tạp trong thời gian qua.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu  cầu thực hiện quan điểm “kiên quyết trong xử lý thu hồi”, “dễ làm trước, khó làm sau”, đảm bảo “đúng quy định pháp luật, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan”. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống kê, phân loại các nhóm dự án chậm tiến độ, các tồn tại, vướng mắc chính dẫn đến chậm tiến độ để xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết đối với từng dự án cụ thể.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước ngày 31/12/2024.

Tỉnh Quảng Nam sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ.

Với từng nhóm dự án cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam đã đặt ra những yêu cầu và hướng xử lý khác nhau.

Với các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mà kéo dài nhiều năm nhưng chỉ mới thực hiện thủ tục đầu tư, chưa triển khai, chưa giao đất thì tỉnh Quảng Nam yêu cầu cấp huyện kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh hoặc dừng thực hiện dự án.

Đối với các dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng thì các địa phương rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo các phương án.

Cụ thể đối với nhóm dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng với tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích dự án, khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ và nhà đầu tư quyết tâm thực hiện: cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Nhiều dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hoàn thành.

Đối với nhóm dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng với tỷ lệ lớn so với tổng diện tích dự án, khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại không cao, cộng đồng dân cư không ủng hộ thì điều chỉnh tách phần diện tích không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án, đưa vào chỉnh trang.

Đối với các dự án không có tính khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng thì tổ chức kiểm tra, rà soát điều chỉnh quy hoạch đưa vào chỉnh trang để kết thúc dự án.

Đối với các dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, thiếu năng lực thì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dự án. Ưu tiên quỹ đất này để thực hiện chỉnh trang kết hợp với đầu tư xây dựng các khu tái định cư, các công trình công cộng, cây xanh…

Tin liên quan
Tin khác