Sức khỏe doanh nghiệp
Tân Tạo bất ngờ báo lỗ kỷ lục 329,83 tỷ đồng trong quý IV/2022
Duy Bắc - 02/02/2023 07:17
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA ) ghi nhận lỗ 329,83 tỷ đồng trong quý IV/2022, lũy kế cả năm lỗ 176,49 tỷ đồng, xóa bỏ toàn bộ lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm.

Lỗ kỷ lục 329,83 tỷ đồng trong một quý từ quý III/2006 tới nay

Trong quý IV/2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 108,93 tỷ đồng, giảm 59,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 329,83 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 89,1 tỷ đồng, tức giảm 418,93 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, quý lỗ gần nhất của Tân Tạo là quý IV/2020 với giá trị lỗ 10,14 tỷ đồng. Như vậy, sau 7 quý có lãi liên tiếp, Tân Tạo lại mới ghi nhận lỗ.

Thêm nữa, theo dữ liệu công bố từ quý III/2006 tới nay, chưa quý nào Công ty ghi nhận lỗ kỷ lục 329,83 tỷ đồng như quý IV/2022.

Quay trở lại với Báo cáo tài chính quý IV/2022, trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 423,21 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 126,88 tỷ đồng, tức giảm 550,09 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 96,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 16,95 tỷ đồng về 0,61 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết tăng 186,1%, tương ứng tăng thêm 3,89 tỷ đồng lên 5,98 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận dương 3.56 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 37,28 tỷ đồng, tức tăng thêm 40,84 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, việc ghi nhận lỗ trong quý cuối năm 2022 chủ yếu do công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lỗ 329,83 tỷ đồng.

Nguyên nhân lỗ trong kỳ chủ yếu do Công ty thực hiện giảm trừ doanh thu 2.142,25 tỷ đồng liên quan tới hợp đồng vừa Tân Tạo và CTCP Phát triển Năng lượng Tân tạo. Công ty cho biết thêm việc phải thanh lý hợp đồng thuê đất liên quan đến dự án Kiên Lương, Tân Tạo cho biết điều này là bất khả kháng khi dự án không thể triển khai.

Với việc ghi nhận lỗ trong quý cuối năm 2022, Công ty đã xóa toàn bộ lãi kiếm được trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, lũy kế năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 576,65 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 176,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 274,41 tỷ đồng, tức giảm 450,9 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với việc ghi nhận lỗ tới 176,49 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Chi tạm ứng 1.457,3 tỷ đồng cho bên liên quan

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Tân Tạo giảm 4,7% so với đầu năm, về 12.645,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 3.154,2 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 3.617,4 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.009 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.878,3 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.400,4 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Trong năm, biến động mạnh phần tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn tăng 112,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.669,8 tỷ đồng, lên 3.154,2 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn giảm 58,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.941,8 tỷ đồng, về 1.400,4 tỷ đồng.

Tài sản dở dang tăng mạnh trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh tài sản dở dang dài hạn tăng chủ yếu do ghi nhận 2.221,4 tỷ đồng Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương so với đầu năm chỉ ghi nhận 542,8 tỷ đồng.

Tân Tạo giảm đầu tư vào công ty liên kết trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Ngoài ra, đầu tư tài chính dài hạn giảm chủ yếu do Công ty không ghi nhận so với đầu năm là 1.752,7 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo.

Tân Tạo có ghi nhận phải thu khác của bên liên quan lên tới 1.457,3 tỷ đồng liên quan chủ yếu là chi tạm ứng (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm 2022, Tân Tạo có ghi nhận phải thu khác của bên liên quan lên tới 1.457,3 tỷ đồng liên quan chủ yếu là chi tạm ứng. Trong đó, 676,9 tỷ đồng CTCP Đại học Tân Tạo; 230,5 tỷ đồng CTCP Đầu tư Nghiên cứu & Xuất khẩu Gạo Thơm ITA-Rice; 176,9 tỷ đồng CTCP Đầu tư Tin học & Tư vấn Xây dựng Phương Nam; 82,2 tỷ đồng Quỹ ITA Vì tương lai; 81,8 tỷ đồng Trường Đại học Tân Tạo; 73,99 tỷ đồng CTCP Tập đoàn Tân Tạo …

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ do không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kiểm toán đã đưa ra cơ sở kết luận ngoại trừ trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Trong đó, tại ngày 30/6/2022, Công ty có khoản ủy thác đầu tư cho cá nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến (Chủ tịch HĐQT) theo các Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2019 đến năm 2021 của Tân Tạo; biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 của Công ty cổ phần Tân Đức (Công ty con của Tân Tạo).

Số dư ủy thác tới 30/6/2022 là 314,1 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với đầu năm (đầu năm 2022 ủy thác là 91,1 tỷ đồng), số dư ủy thác được Công ty ghi nhận vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, do chưa có đầy đủ các bằng chứng, chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận.

Thêm nữa, khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 được chi bằng tiền mặt với số tiền là 223,02 tỷ đồng, Kiểm toán không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với các nghiệp vụ này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/2, cổ phiếu ITA giảm sàn 330 đồng về 4.500 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác