Sức khỏe doanh nghiệp
Tân Tạo nói gì về chuỗi 5 phiên tăng trần liên tục
Duy Bắc - 06/12/2022 06:14
Sau khi cổ phiếu CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA – sàn HoSE) giảm sâu và bật tăng trần 5 phiên liên tiếp, Công ty đã đứng ra giải trình về việc cổ phiếu tăng trần.

Cụ thể, từ ngày 28/11 đến ngày 2/12, cổ phiếu ITA đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 3.150 đồng lên 4.390 đồng/cổ phiếu, tức tăng 39,4% trong 5 phiên liên tiếp.

Tân Tạo cho biết Công ty hoàn toàn không có thông tin gì bất thường ngoài hoạt động bình thường làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ITA khiến cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/11 đến ngày 2/12.

Được biết, từ ngày 6/1 đến ngày 15/11, cổ phiếu ITA đã giảm 86% từ 18.550 đồng về 2.590 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục, tính tới ngày 5/12, cổ phiếu ITA đang giao dịch vùng 4.690 đồng/cổ phiếu, tức tăng 81,1% từ đáy ngày 15/11 và đồng thời vẫn giảm 74,7% từ đỉnh ngày 6/1.

Như vậy, mặc dù cổ phiếu ITA đã trải qua chuỗi hồi phục và có 6 phiên trần liên tiếp từ ngày 28/11 đến ngày 5/12, nhưng cổ phiếu ITA vẫn đang giao dịch thấp hơn 74,7% giá trị đầu năm.

Lợi nhuận quý III giảm 75,9% về 24,14 tỷ đồng và dòng tiền âm kỷ lục

Trong quý III/2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 86,11 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 24,14 tỷ đồng, giảm 75,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 63% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 81,54 tỷ đồng về 47,82 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 89%, tương ứng giảm 2,59 tỷ đồng về 0,32 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46,4%, tương ứng tăng thêm 4,59 tỷ đồng lên 14,49 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 63,7%, tương ứng giảm 3,61 tỷ đồng về 2,06 tỷ đồng; và các biến động khác không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 456,95 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 153,34 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 82,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, Tân Tạo ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 89,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 84,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 12,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 105,96 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2016 tới năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính của Tân Tạo liên tục dương. Như vậy sau 6 năm dòng tiền kinh doanh dương, dòng tiền kinh doanh có dấu hiệu âm kỷ lục trở lại trong 9 tháng đầu năm 2022.

Ủy thác đầu tư 314,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Tân Tạo giảm nhẹ 0,1% so với đầu năm về 13.262,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.642,9 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 3.612,1 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.099,8 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.858,7 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.478,8 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Công ty thuyết minh trong phải thu khác, Công ty đang có 1.462,78 tỷ đồng là phải thu của các bên liên quan. Cụ thể, 599,2 tỷ đồng của CTCP Đại học Tân Tạo; 234,66 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Nghiên cứu & Xuất khẩu Gạo Thơm;177 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Tin học & Tư vấn Xây dựng Phương Nam; 82,3 tỷ đồng của Quỹ vì tương lai;79,7 tỷ đồng của Trường Đại học Tân tạo…

Trong đó, chủ yếu là chi tạm ứng cho các bên liên quan, lãnh đạo, đồng sở hữu, cổ đông lớn ...

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2022, khoản đầu tư vào đơn vị khác tăng 24,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 214,1 tỷ đồng lên 1.588,2 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh có khoản ủy thác đầu tư là 314,1 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận.

Tân Tạo cho biết, khoản 314,1 tỷ đồng là khoản ủy thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2019 đến năm 2021 của Công ty.

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kiểm toán đã đưa ra cơ sở kết luận ngoại trừ trên Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022.

Trong đó, tại ngày 30/6/2022, Công ty có khoản ủy thác đầu tư cho cá nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến (Chủ tịch HĐQT) theo các Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2019 đến năm 2021 của Tân Tạo; biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 của Công ty cổ phần Tân Đức (Công ty con của Tân Tạo).

Số dư ủy thác tới 30/6/2022 là 314,1 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với đầu năm (đầu năm 2022 ủy thác là 91,1 tỷ đồng), số dư ủy thác được Công ty ghi nhận vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, do chưa có đầy đủ các bằng chứng, chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận.

Thêm nữa, khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 được chi bằng tiền mặt với số tiền là 223,02 tỷ đồng, Kiểm toán không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với các nghiệp vụ này.

Tin liên quan
Tin khác