Sức khỏe doanh nghiệp
Thép Pomina có thể thu được tối đa 5.800 tỷ đồng khi góp vốn hai nhà máy
Duy Bắc - 01/03/2024 09:30
CTCP Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) tiếp tục bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 1/3 tại TP.HCM.

Thép Pomina cho biết nhằm làm lành mạnh hoá cơ cấu tài chính, đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hoá năng lực sản xuất tại nhà máy thép Pomina 1 và nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh (Pomina 3).

Công ty quyết định thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ khoảng 2.700 đến 2.800 tỷ đồng; và vốn vay ngân hàng là 4.000 tỷ đồng. Như vậy, ước tính vốn điều lệ chiếm 40% tổng nguồn vốn, và còn lại 60% là vốn vay.

Về cơ cấu cổ đông tại Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, Thép Pomina sẽ sở hữu 35% vốn điều lệ (khoảng 900 đến 1.000 tỷ đồng) và còn lại 65% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác (khoảng 1.800 – 1.900 tỷ đồng).

Đối với phần góp của Thép Pomina, Công ty sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị tại 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3, sau góp vốn sẽ chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị; các cổ đông khác sẽ góp vốn bằng tiền mặt.

Được biết, Công ty kiểm toán AFC & Savills đã định giá hai nhà máy Pomina 1 và Pomina 3 thuộc Thép Pomina với giá trị 6.694 tỷ đồng.

Căn cứ vào giá trị định giá, giá trị hai nhà máy của Thép Pomina khoảng 6.000 đến 6.800 tỷ đồng, Thép Pomina sẽ góp từ 900 đến 1.000 tỷ đồng vào pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ. Như vậy, giá trị thu hồi được sau khi góp vốn 2 nhà máy là 5.100 đến 5.800 tỷ đồng.

Đối với số tiền thu hồi còn lại, Thép Pomina dự kiến dùng 3.757 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại Ngân hàng; và còn lại 1.343 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải trả các nhà cung cấp.

Thực tế, với việc thành lập pháp nhân mới, nhóm cổ đông chiến lược khi tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, nhóm cổ đông chiến lược chỉ chịu trách nhiệm đối với Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina và đồng thời cũng sở hữu quá bán tại Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ. Ngược lại, Thép Pomina chỉ sở hữu 35% vốn, đồng thời mất quyền chi phối 2 nhà máy đã xây dựng.

Pomina tiếp tục lỗ thêm 959,7 tỷ đồng trong năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 333,28 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 312,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 459,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận dương 22,17 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 241,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 263,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 71,7%, tương ứng giảm 21,72 tỷ đồng, về 8,59 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 2,6%, tương ứng giảm 4,8 tỷ đồng, về 180 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 47,2%, tương ứng giảm 14,22 tỷ đồng, về 15,92 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 148,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 35,3 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 113,1 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023, lợi nhuận gộp chỉ tạo ra 22,17 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới hơn 180 tỷ đồng, đồng thời hoạt động khác lỗ hơn 148 tỷ đồng, đây là hai nguyên nhân chính dẫn tới lỗ trong quý IV.

Lý giải lợi nhuận tiếp tục lỗ trong quý IV, Thép Pomina cho biết, Nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Công ty đang tái cấu trúc lại và đã tìm được nhà đầu tư mới, mọi thủ tục đang chờ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông dự kiến tiến hành 15/3/2024, sau khi đại hội cổ đông, Công ty sẽ đưa nhà máy thép Pomina 3 vào hoạt động trở lại, dự kiến đầu quý II/2024.

Ngoài ra, Thép Pomina còn cho biết tình hình bất động sản vẫn trong tình trạng đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn trong kỳ.

Luỹ kế trong năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 3.281,2 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ thêm 959,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.166,9 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ năm 2023 đã vượt xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Thép Pomina 1.270,96 tỷ đồng, bằng 45,4% vốn chủ sở hữu.

Xét về dòng tiền, bên cạnh kinh doanh thua lỗ năm thứ 2 liên tiếp, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Thép Pomina còn ghi nhận âm 331,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 15,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 8,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 127,1 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 5,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 627,3 tỷ đồng, về 10.404,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.808 tỷ đồng, chiếm 55,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.603,2 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.446,2 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản…

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 93,83 tỷ đồng, lên 6.312,47 tỷ đồng và bằng 395,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 6.218,64 tỷ đồng, bằng 238,1% vốn chủ sở).

Điểm đáng lưu, tính tới 31/12/2023, tổng nợ ngắn hạn là 7.963,6 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn ghi nhận 3.099,3 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn 4.864,3 tỷ đồng, hay có thể hiểu Công ty đang sử dụng 4.864,3 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản dài hạn với kỳ hạn lớn hơn 1 năm.

Tin liên quan
Tin khác