Điểm nóng
Vì sao Quảng Nam thu hồi toàn bộ diện tích đất của Công ty Bắc & Trung?
Linh Đan - 18/06/2024 15:17
Quảng Nam thu hồi toàn bộ diện tích đất 4.960,5 m2 đã cho Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ Bắc & Trung thuê tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất thu hồi toàn bộ diện tích đất 4.960,5 m2 đã cho Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ Bắc & Trung thuê (gọi tắt là Công ty Bắc & Trung) tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất 4.960,5m2 đã cho Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Bắc & Trung thuê theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013 (tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất); thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 861825 do UBND tỉnh cấp cho Công ty Bắc & Trung theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013.

Đối với đại diện theo pháp luật của Công ty Bắc & Trung (tại thời điểm đang tồn tại), tỉnh Quảng Nam yêu cầu sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất của Công ty thuê, đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 861825 ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh cho Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với số tiền còn nợ theo quy định; xử lý tài sản trên đất, bàn giao diện tích đất đã bị thu hồi (4.960,5m2) cho Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu UBND Thành phố Hội An phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng của Công ty Bắc & Trung tại Cụm công nghiệp Thanh Hà nêu tại Kết luận thanh tra số 04/KL-TTTP ngày 25/10/2022 và Kết luận thanh tra số 11/KL-TTTP ngày 26/10/2023 của Chánh Thanh tra Thành phố Hội An.

Đồng thời, UBND Thành phố Hội An có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra đã nêu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với những vấn đề liên quan (nếu vượt thẩm quyền); chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực thuộc kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế như kết luận thanh tra đã nêu; tổng hợp báo cáo kết quả tiến độ thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 15/7/2024.

Tin liên quan
Tin khác