Chuyển đổi số - Kinh tế số
Đề xuất cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
T.T - 27/01/2024 15:22
Cơ sở dữ liệu của hợp tác xã phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật; được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận, mã hóa một số trường thông tin để bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin trong công tác quản lý.
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Theo dự thảo, công tác xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương là trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức; được thực hiện thống nhất, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin dữ liệu trong các cơ quan nhà nước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan và phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Định kỳ trước ngày 15/01 hằng năm, hợp tác xã (bao gồm quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã) cập nhật thông tin về tình hình hoạt động đến thời điểm 31/12 của năm trước theo biểu tại Phụ lục V-1; Liên hiệp hợp tác xã cập nhật thông tin về tình hình hoạt động đến thời điểm 31/12 của năm trước theo biểu tại Phụ lục V-2; Tổ hợp tác cập nhật thông tin về tình hình hoạt động đến thời điểm 31/12 của năm trước theo biểu tại Phụ lục V-3.

Nội dung thông tin yêu cầu trung thực, đầy đủ, chính xác bằng văn bản hoặc bằng dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã (sau khi có hệ thống). Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác gửi thông tin cập nhật đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã gửi thông tin cập nhật đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quản lý, điều hành Cổng thông tin quốc gia về hợp tác xã, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia để tổng hợp, phân tích các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hợp tác xã, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia với các hệ thống thông tin khác phục vụ cơ quan nhà nước và khai thác thông tin theo quy định tại Thông tư này.

Bộ, ngành, địa phương được khai thác, sử dụng dữ liệu tổng hợp, phân tích chung, dữ liệu về hợp tác xã của bộ, ngành, địa phương mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; các dữ liệu này được chia sẻ mặc định từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ.

Các tổ chức kinh tế tập thể được khai thác dữ liệu của hệ thống; được truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương đối với các dữ liệu dùng chung và tuân thủ việc khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu về hợp tác xã tại Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương khi được xuất theo định dạng văn bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật thì văn bản điện tử đó có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.

Tin liên quan
Tin khác