Thời sự
Đề xuất mới về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
T.T - 26/01/2024 17:28
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 (Luật Hợp tác xã năm 2023). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Luật Hợp tác xã năm 2023 đã có những bước cải cách đáng kể theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường bằng việc cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường "hậu kiểm", tạo sân chơi bình đẳng với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm xác định địa vị pháp lý của tổ hợp tác, đảm bảo sự bình đẳng như các tổ chức kinh tế khác, Luật đã bổ sung 01 chương riêng quy định về tổ hợp tác, trong đó quy định về nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của tổ hợp tác để thống nhất quản lý. Trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Sự thay đổi về khung pháp lý trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống biểu mẫu về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp.

Do vậy, việc xây dựng Thông tư nhằm ban hành hệ thống biểu mẫu áp dụng trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo khung pháp lý mới nhằm nhanh chóng đưa các quy định của Luật và Nghị định vào cuộc sống.

Về biểu mẫu đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, so với hệ thống biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT, dự thảo Thông tư đã bãi bỏ 05 biểu mẫu, bổ sung 30 biểu mẫu để phù hợp với quy định mới tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như: bãi bỏ mẫu Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; bổ sung các mẫu về đăng ký tổ hợp tác; bổ sung các mẫu về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký...

Bên cạnh đó, một số biểu mẫu cũng được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về việc cắt giảm thông tin cá nhân phải kê khai trên cơ sở khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể, phụ lục ban hành kèm theo Thông tư bao gồm 64 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký và thực hiện chế độ báo cáo của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và phụ lục khác, được chia thành 06 nhóm, bao gồm:

- Nhóm 1: Mẫu văn bản quy định cho hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

- Nhóm 2: Mẫu văn bản quy định cho tổ hợp tác;

- Nhóm 3: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong đăng ký và thực hiện chế độ báo cáo đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Nhóm 4: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong đăng ký tổ hợp tác;

- Nhóm 5: Mẫu phục vụ khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về hợp tác xã;

- Nhóm 6: Phụ lục khác.

Tin liên quan
Tin khác