Đầu tư
Hà Nội: Đảm bảo tiến độ, chất lượng lập Quy hoạch Thủ đô
Minh Thắng - 11/11/2023 07:32
UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo kết luận về báo cáo nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, ngày 3/11/2023, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chủ trì phiên họp UBND TP. Hà Nội trực tuyến tháng 11 năm 2023 xem xét, cho ý kiến về báo cáo nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, thẩm tra của Văn phòng UBND TP. Hà Nội về nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô, ý kiến của các đại biểu dự họp, UBND TP. Hà Nội thống nhất chủ trương về báo cáo các nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề xuất của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tại Văn bản số 583/VNC-ĐT ngày 2/11/2023.

Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cần tích cực triển khai các bước tiếp theo để sớm hoàn thành việc trình thẩm định, phê duyệt theo quy định với tinh thần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, liên tục giữa các nội dung, giữa các chuyên gia, đơn vị tư vấn để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Để khẩn trương hoàn thành các bước tiếp theo trước khi trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô theo quy định, UBND TP. Hà Nội giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục rà soát, bám sát Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, các nghị quyết của T.Ư có liên quan và Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội thông qua, nhất là đánh giá các tồn tại, hạn chế, các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển.

Cùng với đó, rà soát, thống nhất các thuật ngữ, khái niệm sử dụng trong báo cáo theo quy định. Các nội dung cụ thể cần đồng bộ, quán triệt xuyên suốt tư tưởng, triết lý, nguyên tắc lập quy hoạch đã đề ra.

Đặc biệt, chú ý phương pháp trình bày khái quát, mang tính định hướng, tổng thể theo quy định của Luật Quy hoạch, không đi vào chi tiết, cụ thể, đặc biệt đối với các nội dung kỹ thuật chuyên ngành được quy định bởi các luật chuyên ngành.

Tiếp tục tăng cường sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục giữa cơ quan lập quy hoạch, các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác lập Quy hoạch.

UBND TP. Hà Nội cũng giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục tham gia ý kiến đóng góp để hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ phối hợp trong quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành T.Ư được giao tại Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND TP. Hà Nội.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo để trình HĐND TP. Hà Nội theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác