Đầu tư
Lâm Đồng gia hạn, điều chỉnh Dự án Nhà máy điện gió Cầu Đất
Linh Đan - 16/05/2023 14:59
Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng tại Dự án Nhà máy điện gió Cầu Đất thêm 18 tháng.

Ngày 16/5, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; điều chỉnh tiến độ và tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Cầu Đất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng thêm 18 tháng; thời gian hoàn thành dự án đến hết ngày 31/12/2023; tổng vốn đầu tư 2.559 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu là 889 tỷ đồng và vốn vay là 1.670 tỷ đồng).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày có chủ trương này, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn và thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng đảm bảo thực hiện dự án theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương thực hiện nghĩa vụ tài chính cho thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến dự án theo quy định.

“Trước khi tiến hành xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, môi trường và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) theo quy định”, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công ty Năng lượng tái tạo Đại Dương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình còn lại và đưa dự án vào vận hành phát điện theo đúng tiến độ đã cam kết; định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Cục Thuế xác định và thông báo số tiền phải nộp khi được gia hạn thời gain đưa đất vào sử dụng đối với dự án nêu trên; đồng thời truy thu nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định để Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư sau khi Công ty này hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng, thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng đảm bảo thực hiện dự án và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có); đồng thời, đôn đốc, giám sát Công ty khẩn trương đầu tư hoàn thiện sớm đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được cấp.

Tin liên quan
Tin khác