Chuyển đổi số - Kinh tế số
Lâm Đồng xây dựng Đề án Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành
Linh Đan - 13/03/2023 14:35
Lâm Đồng sẽ lắng nghe mạng xã hội và tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Đề án này đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa đổi mới lề lối, phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ chuẩn hóa, số hóa mẫu báo cáo, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ công tác báo cáo, cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; vận hành Hệ thống thông tin báo cáo và xây dựng Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025, 100% báo cáo định kỳ do các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (không bao gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Đến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với các hệ thống thông tin báo, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin thống kê, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các trung tâm điều hành thông minh của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, lắng nghe mạng xã hội và tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc ra quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo thời gian thực.

Tin liên quan
Tin khác