Tài chính - Chứng khoán
Long An phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư hạ tầng giao thông
Trúc Giang - 27/10/2022 17:45
Khối lượng phát hành trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng; mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng; kỳ hạn trái phiếu là 5 năm.
UBND tỉnh Long An phát hành phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

UBND tỉnh Long An vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo đó, chủ thể phát hành trái phiếu là UBND tỉnh Long An. Trái phiếu do UBND tỉnh Long An phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Dự án ĐT 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT 830) thuộc 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI. Đây là trái phiếu nghĩa vụ chung, được phát hành để bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển của địa phương. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định Luật Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Khối lượng phát hành trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng; mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng; kỳ hạn trái phiếu là 5 năm.

Về phương thức thanh toán, trả gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành; trả lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 lần/năm.

Về phương thức mua lại, hoán đổi trái phiếu, UBND tỉnh Long An có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc cơ cấu lại nợ. Quy trình tổ chức mua lại trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

UBND tỉnh Long An có thể hoán đổi trái phiếu để cơ cấu lại nợ. Quy trình tổ chức hoán đổi trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thời gian tổ chức phát hành trái phiếu là ngày 7/11/2022, theo phương thức phát đấu thầu.

Nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho chủ sở hữu trái phiếu khi đến hạn thanh toán.

Về số liệu cơ bản dự toán thu - chi ngân sách địa phương đã được HĐND cấp tỉnh thông qua của năm dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, bao gồm tổng số thu cân đối ngân sách địa phương, tổng số chi cân đối ngân sách địa phương, tổng mức vay trong năm (gồm vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương và vay để trả nợ gốc ngân sách địa phương), dự toán thu ngân sách nhà nước địa phương được HĐND tỉnh Long An thông qua năm 2022 là 17.355.000 triệu đồng; dự toán chi ngân sách địa phương địa phương được HĐND tỉnh thông qua năm 2022 là 15.503.228 triệu đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương là 13.958.397 triệu đồng, bội chi ngân sách địa phương 594.900 triệu đồng.

Tin liên quan
Tin khác