Chuyển động thị trường
Nghệ An ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Hoài Thanh - 10/06/2024 17:21
Tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn.

Việc thông qua hệ thống điều chỉnh giá đất năm 2024 để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2027 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao và Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về giá đất, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó hệ số điều chỉnh giá đất tại Thị xã Thái Hoà là K= 1,2. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, đối với đất nông nghiệp hệ số điều chỉnh giá đất(K) K=1; đối với đất phi nông nghiệp tại địa bàn TP. Vinh hệ số điều chỉnh giá đất K=1,3; tại địa bàn thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, huyện Quỳnh Lưu, huyện Đô Lương, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghĩa Đàn, huyện Thanh Chương, huyện Anh Sơn, huyện Quỳ Hợp, huyện Tân Kỳ có hệ số điều chỉnh giá đất K=1,2; tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương, huyện Quế Phong, huyện Quỳ Châu, huyện Con Cuông có hệ số điều chỉnh giá đất K=1,1.

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh có hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp K=1.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện Nghị quyết và quyết định, công bố hệ số điều chỉnh giá đất theo đúng quy định.

Liên quan đến nội dung này, trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã ký Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 5/2 ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, trong các trường hợp sau: Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Đồng thời xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; Xác định đơn giá thuê đất chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định; Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản). Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Các trường hợp khác phải áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024 và thay thế Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan
Tin khác