Đầu tư
Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất trong chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp tối đa là 30 ngày
Anh Ngọc - 22/11/2016 07:25
Ông Phạm Minh Chánh - TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì trường hợp nào hồ sơ đề xuất được đánh giá trong 30 ngày, trường hợp nào được đánh giá trong 20 ngày?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày.

Điểm c, Khoản 6, Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.

Theo đó, gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày.

Tin liên quan
Tin khác