Sức khỏe doanh nghiệp
VietinBank Securities lên kế hoạch tăng trưởng trong năm 2024 và bầu lại Ban lãnh đạo
Duy Bắc - 13/03/2024 09:04
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã CTS – sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội tổ chức ngày 2/4.

Có thể trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Trong năm 2024, Công ty VietinBank Securities đặt kế hoạch lãi trước thuế 280,22 tỷ đồng, tăng 21,3% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2024 với mức tối đa 7% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Về nhân sự, ngày 9/4/2024, toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ, vì vậy, Công ty sẽ phải bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 10/4/2024 đến ngày 9/4/2029.

Trong đó, thành viên Hội đồng quản trị được bầu gồm 5 người (trong đó tối thiểu 1 thành viên độc lập); và bầu lại 3 thành viên Ban kiểm soát.

Mặc dù vậy, Công ty VietinBank Securities vẫn chưa công bố danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến được bầu lại.

Về chính sách phân chia lợi nhuận năm 2023, Công ty VietinBank Securities không chia sẻ thông tin chi tiết, Công ty cho biết dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

VietinBank Securities tăng hạn mức vay thêm 500 tỷ đồng tại Sài Gòn VRG

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Công ty VietinBank Securities vừa thông qua việc thực hiện vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP – sàn HoSE) với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng, thời gian vay ngắn hạn.

Trong đó, Công ty VietinBank Securities cho biết sẽ sử dụng tài sản là trái phiếu doanh nghiệp thuộc danh mục tự doanh của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vay.

Điểm đáng lưu ý, trước đó vào ngày 24/11/2023, Công ty VietinBank Securities cũng thông qua Nghị quyết tương tự về việc vay vốn Công ty Sài Gòn VRG nhưng với hạn mức tối đa 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty VietinBank Securities đã nâng hạn mức vay vốn tại Công ty Sài Gòn VRG thêm 500 tỷ đồng, lên 2.500 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Công ty VietinBank Securities có tổng tài sản tăng 69,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.522,5 tỷ đồng, lên 8.559,5 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 2.037,9 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận 1.782,5 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng tài sản; các khoản cho vay ghi nhận 2.776,8 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận 868,1 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Đối với danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), Công ty VietinBank Securities cho biết tính tới cuối năm 2023 chủ yếu là đầu tư 876,2 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, 307,1 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, 285,5 tỷ đồng trái phiếu niêm yết, 154,6 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và còn lại 408,1 tỷ đồng là các giấy tờ có giá khác.

Tương tự, đối với tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), tại thời điểm 31/12/2023, Công ty đang ghi nhận đầu tư 340 tỷ đồng vào trái phiếu chưa niêm yết và còn lại 528,1 tỷ đồng là giấy tờ có giá.

Như vậy, tổng hai khoản mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), Công ty VietinBank Securities đang sở hữu danh mục đầu tư gồm cả cổ phiếu, trái phiếu.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay của Công ty VietinBank Securities đã lên tới 6.357,9 tỷ đồng, chiếm 74,3% tổng nguồn vốn.

Tin liên quan
Tin khác