Doanh nghiệp
Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình ngày càng phát triển
Nguyễn Hoài Đức - 05/08/2020 19:16
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, sản xuất - kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Giữ vững vai trò lãnh đạo, luôn đồng hành vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị, các cấp ủy Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, sản xuất - kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình (thứ nhất, từ trái sang) chúc mừng Đại hội Đảng bộ MXP - đảng bộ mới thành lập, năm 2019 đã kết nạp được 124 đảng viên, tạo việc làm cho 16.000 lao động.

Thực hiện tốt vai trò “cầu nối”

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các chủ trương về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp, phối hợp với các ngành tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Nhờ có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 5 năm 2016 - 2020 toàn Khối ước đạt 91.000 tỷ đồng, bình quân tăng 10,2%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (chỉ tiêu là 10%); nộp ngân sách nhà nước ước đạt 7.500 tỷ đồng, tăng bình quân 8,7%/năm. Các doanh nghiệp đã bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 50.000 lao động; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 8,2%/năm. Theo thống kê, có trên 80% doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng. Những kết quả này đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở cùng lãnh đạo các doanh nghiệp luôn quan tâm và tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Cùng với đó, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp đã làm tốt công tác vận động doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động ủng hộ trên 200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và hàng chục ngàn ngày công, góp phần quan trọng đưa Thái Bình trở thành một trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới quốc gia.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp đã được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở coi trọng trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đổi mới phương pháp truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp; chủ động nắm tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở.

Cùng với đó, Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và nhiều giải pháp sáng tạo phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp.

Các cấp ủy trong doanh nghiệp cũng xác định, đây là một trong những nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, là căn cứ, tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm. Qua triển khai, nhiều mô hình học và làm theo Bác đã đi vào chiều sâu, chuyển từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định số 1629-QĐ/TU, ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, Đảng ủy Khối có 127 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tăng 15,7% so với nhiệm kỳ trước.

Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong khối có nhiều đổi mới; nội dung, hình thức sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, gắn với kiểm điểm vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); qua đó góp phần đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kết quả, hằng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Đoàn kết, đồng hành để phát triển

Kế thừa và phát huy thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh theo hướng ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tăng cường xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Coi trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan; nắm chắc tình hình cơ sở, đề xuất những chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đặc biệt là trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 nhằm sớm ổn định tình hình, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động; thường xuyên rà soát kiện toàn, củng cố cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, trong đó chú trọng đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Đảng ủy Khối tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế Phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. 

Đồng thời, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; mô hình “Vận động công nhân phấn đấu trở thành đảng viên”; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất giỏi; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vững bước trên tiến trình hội nhập và phát triển.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

+ Trên 95% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn, giữ vững tốc độ tăng trưởng.

+ 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

+ 90% doanh nghiệp trở lên tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

+ 90% doanh nghiệp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

+ 80% doanh nghiệp đăng ký xây dựng và đạt đơn vị văn hóa.

+ 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đạt trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 3 tổ chức cơ sở đảng và kết nạp 150 đảng viên trở lên.
Tin liên quan
Tin khác