Sức khỏe doanh nghiệp
Becamex: Tài sản hơn 48.500 tỷ đồng, nhưng lãi quý IV/2022 không tới 7 tỷ đồng
Duy Bắc - 06/02/2023 12:12
Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, mã BCM - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 71,7% và lợi nhuận giảm 98,2% trong quý cuối năm 2022.

Hụt doanh thu bất động sản thương mại dẫn tới lợi nhuận giảm 98,2% về còn 6,94 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, Becamex ghi nhận doanh thu đạt 878,82 tỷ đồng, giảm 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,94 tỷ đồng, giảm 98,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 47,7% về còn 34,7%.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ khi công bố số liệu từ quý I/2018 tới nay, lợi nhuận Becamex chưa bao giờ thấp hơn 6.94 tỷ đồng, quý thấp nhất là quý III/2021 với giá trị lãi 50,34 tỷ đồng.

Trong kỳ, do biên lợi nhuận gộp thu hẹp dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 79,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.176,1 tỷ đồng về 305,14 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 79,1%, tương ứng giảm 45,63 tỷ đồng về 12,07 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 55,3%, tương ứng giảm 214,07 tỷ đồng về 253,68 tỷ đồng.

Thêm nữa, trong kỳ, lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 105,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 285,03 tỷ đồng lên 554,55 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20,7%, tương ứng tăng thêm 93,22 tỷ đồng lên 544,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh, tiết giảm chi phí tài chính và tăng lãi công ty liên doanh, liên kết không đủ bù đắp phần giảm của lợi nhuận gộp.

Becamex giảm mạnh doanh thu bất động sản trong quý IV/2022 (Nguồn: BCTC).

Xét về cơ cấu doanh thu trong quý IV/2022, doanh thu giảm chủ yếu do kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư giảm 91,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.384,07 tỷ đồng, về còn 232,53 tỷ đồng.

Năm 2022 chỉ hoàn thành được 59,7% kế hoạch lợi nhuận năm

Lũy kế trong năm 2022, Becamex ghi nhận doanh thu đạt 6.507,13 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.723,87 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Becamex đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 9.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.888 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 98% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 1.723,87 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận chỉ là 59,7%, cách rất xa so với kế hoạch đầu năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Becamex giảm 1% so với đầu năm, tương ứng giảm 479,3 tỷ đồng, về còn 48.519,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 21.181,3 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 15.843,7 tỷ đồng, chiếm 32,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.393,9 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, phần tài sản, biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 405,5 tỷ đồng, lên 5.393,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 1,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 250,7 tỷ đồng, lên 21.181,3 tỷ đồng …

Ngoài ra, phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2022, nợ ngắn hạn và dài hạn giảm 4,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 748,1 tỷ đồng, về còn 15.886,4 tỷ đồng và chiếm 32,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 33,9% tổng nguồn vốn).

Công ty thuyết minh, tính tới 31/12/2022, dư nợ trái phiếu thường dài hạn lên tới 8.963,1 tỷ đồng. Trong đó, trái chủ theo thuyết minh chủ yếu ngân hàng, Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2, cổ phiếu BCM đóng cửa giá tham chiếu 84.000 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác