Sức khỏe doanh nghiệp
CIC Group bác bỏ thông tin HĐQT che giấu thông tin, gây thất thoát tài sản
Duy Bắc - 09/08/2023 08:28
CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã CKG - sàn HoSE) lên tiếng về “cổ đông CKG phản ánh HĐQT che giấu thông tin, gây thất thoát tài sản”.

Thứ nhất, liên quan đến phản ánh của ông Cường việc “CIC Group góp không đúng loại tài sản góp vốn và góp vốn thừa 79,5 tỷ đồng so với vốn Điều lệ CIC Đất Mới đã đăng ký”.

CIC Group cho biết, ngày 10/10/2020, tại cuộc họp quý IV/2020, HĐQT Công ty đã thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó có nội dung: Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19, Công ty cũng đang triển khai đồng thời nhiều dự án, do đó để không bị mất thanh khoản ngắn hạn, tạo nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh cũng như tập trung cho các dự án lớn và tiềm năng khác, HĐQT thống nhất chủ trương chuyển nhượng vốn tại dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Phú Quốc (Búng Gội 2). Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các biên bản ghi nhớ, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tập đoàn.

Sau đó, ngày 13/11/2020, HĐQT đã họp để để lấy ý kiến thống nhất thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với mục đích tiếp nhận và thực hiện dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Phú Quốc. Cụ thể với các nội dung đăng ký doanh nghiệp cơ bản như sau: tên công ty là Công ty TNHH CIC Đất Mới, với vốn điều lệ đăng ký là 122 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn góp gồm CKG góp 120,78 tỷ đồng, tương đương 99%; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc (CIC PO — công ty thuộc sở hữu 100% vốn của CIC Group) góp 1,22 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 1%. Người đại diện pháp luật là ông Trần Quốc Trường.

Ngày 16/11/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho Công ty TNHH CIC Đất Mới. Trong đó, phần vốn góp của hai thành viên (CIC Group và CIC PQ) được ghi nhận là VNĐ và giá trị tương đương theo cơ cấu vốn góp như đề cập ở trên.

Ngày 23/11/2020, HĐQT CIC Group họp thống nhất giao cho Công ty TNHH CIC Đất Mới thực hiện dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội (đây là nội dung phù hợp với chủ trương, mục đích thành lập Công ty TNHH CIC Đất Mới), đồng thời thống nhất dùng tài sản của dự án để CIC Group và CIC PO (do CKG sở hữu 100% vốn) thực hiện góp vốn theo tỷ lệ vào Công ty TNHH CIC Đất Mới.

Ngày 30/07/2021, HĐQT CIC Group công bố Quyết định số 27/QĐ-HĐQT về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty TNHH CIC Đất Mới sau khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển đổi pháp nhân thực hiện dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội từ CKG sang Công ty TNHH CIC Đất Mới.

Cùng ngày, hai thành viên (CIC Group và CIC PO) của Công ty TNHH CIC Đất Mới thực hiện định giá tài sản góp vốn, thể hiện tại Biên bản định giá tài sản góp vốn trên cơ sở Chứng thư định giá số Vc 21/7/87/BĐS-KG2 ngày 26/07/2021 do CTCP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam phát hành.

Các thành viên góp vốn nhất trí xác định tài sản góp vốn với giá trị là 122 tỷ đồng. Đồng thời, HĐTV Công ty TNHH CIC Đất Mới cũng thống nhất chính thức tiếp nhận tài sản vốn góp của CIC Group và CIC PO theo tỷ lệ đã đăng ký. Việc thống nhất định giá tài sản là phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, việc CIC Group thông qua chủ trương đăng ký thành lập Công ty TNHH CIC Đất Mới với loại tài sản là đồng Việt Nam trong khi chờ các cơ quan ban ngành chấp thuận chủ trương chuyển đổi pháp nhân thực hiện dự án và ghi nhận vốn góp bằng QSDĐ là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty TNHH CIC Đất Mới.

Cụ thể, tại Điều 9 Điều lệ Công ty TNHH CIC Đất Mới có quy định rõ: Thành viên được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng tài sản khác với loại tài sản đăng ký nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại (phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020). Ngày 30/07/2021, hai thành viên góp vốn đã thống nhất tài sản góp vốn và giá trị góp vốn bằng Biên bản họp Hội đồng thành viên số 02/2021/HĐTV-BB.

Do đó, CIC Group cho rằng nội dung theo đơn tố giác của ông Lê Dũng Cường được báo chí đưa tin với nhận định CIC Group góp không đúng loại tài sản và góp thừa 79,5 tỷ là không đúng sự thật.

Thứ hai, về vấn đề liên quan iệc “Các thành viên HĐQT CIC Group quyết định thành lập Công ty CIC Đất Mới không đúng quy định pháp luật".

CIC Group cho biết Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2020 của HĐQT CIC Group về việc góp vốn thành lập, cử đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH CIC Đất mới trên cơ sở Biên bản họp HĐQT số 06c/BB-HĐQT-2020 ngày 13/11/2020, trong đó có nội dung: Thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên tiếp nhận và thực hiện dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội với tên gọi, vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp, đại diện phần vốn góp, đại diện pháp luật rất rõ ràng. Việc ông Trần Quốc Trường - người đại diện vốn đồng thời là được thống nhất làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH CIC Đất Mới thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty theo chủ trương của HĐQT với các nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được thông qua là phù hợp với quy định.

Ngày 23/11/2020, HĐQT CIC Group họp thống nhất dùng tài sản của dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội để CIC Group và CIC PQ góp vốn theo tỷ lệ đã đăng ký vào Công ty TNHH CIC Đất Mới.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp đúng thành phần, nội dung thẩm quyền và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định về đăng ký kinh doanh (Ngày 16/11/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho Công ty TNHH CIC Đất Mới với mã số 1702212127).

Do đó, CIC Group cho rằng, nội dung ông Lê Dũng Cường phản ánh là hoàn toàn không đúng sự thật, cố tình làm sai lệch các vấn đề khi các biên bản cuộc họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đã đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

Thứ ba, về vấn đề liên quan đến phản ánh “Các thành viên HĐQT CIC Group quyết định tài sản góp vốn của CIC Group vào CIC Đất mới không đúng quy định pháp luật, số liệu góp vốn không được minh bạch".

CIC Group cho biết, theo BCTC được kiểm toán tại ngày 31/12/2020 thì giá trị CIC Group góp vốn vào Công ty TNHH CIC Đất mới là 56,7 tỷ đồng. Đây là giá trị số sách toàn bộ chi phí thực tế CIC Group đã đầu tư vào dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội tính đến thời điểm 23/11/2020 (Ngày HĐQT họp và thống nhất dùng toàn bộ tài sản của dự án để góp vốn vào Công ty TNHH CIC Đất Mới). Việc sổ sách kế toán hạch toán như trên là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Kế toán.

Thời điểm đến 30/06/2021, Kế toán ghi nhận giá trị góp vốn của CIC Group tại Công ty TNHH CIC Đất Mới là 79,4 tỷ đồng, trong đó có ghi nhận phát sinh tăng trong kỳ thêm gần 22,8 tỷ đồng (là các chi phí sử dụng vốn, chi phí tư vấn quy hoạch, chi phí khác của dự án...).

Ngày 30/07/2021, CIC Group ban hành Quyết định số 27/QĐ-HĐQT về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty TNHH CIC Đất Mới với giá trị tài sản góp vốn sau khi có Chứng thư định giá từ tổ chức thẩm định giá và Biên bản định giá tài sản góp vốn giữa hai thành viên Công ty TNHH CIC Đất Mới. Trên cơ sở quyết định này, Kế toán hạch toán thu nhập hoạt động tài chính lãi 42,5 tỷ đồng (122 tỷ – 79,454 tỷ = 42,546 tỷ đồng).

Như vậy, việc hạch toán giá trị vốn góp theo giá trị đầu tư thực tế và ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động tài chính đem lại sau khi định giá tăng theo Biên bản định giá là hoàn toàn phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và phản ánh đúng nghiệp vụ phát sinh.

Thứ tư, về vấn đề liên quan đến phản ánh “Các thành viên HĐQT thông qua giá trị tài sản góp vốn thẩm định gây thất thoát tài sản cho CIC Group".

CIC Group cho biết ngày 10/10/2020. HĐQT CIC Group đã họp kỳ họp quý 4/2020 và thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn tại dự án Khu Biệt thự cao cấp Village Búng Gội

Giai đoạn năm 2020 và 2021, tình hình kinh tế cả nước nói chung và tình hình hoạt động của CKG nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Đặc biệt giai đoạn từ tháng 7-11/2021 khi cả nước phải thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, CIC Group phải ngưng các hoạt động trên 3 tháng, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vì vậy việc HĐQT quyết định thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH CIC Đất Mới để tập trung nguồn lực cho các dự án tiềm năng khác và duy trì hoạt động SXKD, cân đối tài chính của CIC Group trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, đây là việc làm rất cần thiết trong công tác quản trị của HĐQT CIC Group. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo các hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo quyền lợi cổ động và Doanh nghiệp.

Các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Đất Mới đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được công bố thông tin theo quy định. Các đối tác tham gia nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH CIC Đất Mới đều là các cá nhân không liên quan đến Người nội bộ của CIC Group.

Từ các công bố trên, CIC Group khẳng định việc HĐQT CIC Group thống nhất chủ trương thành lập pháp nhân để thực hiện dự án và tìm kiếm đối tác, tham gia góp vốn tại Công ty TNHH CIC Đất Mới đã được HĐQT thông qua trong các kỳ họp. Các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Đất Mới đều tuân thủ các quy định pháp luật.

Lợi nhuận ròng của việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CIC Đất Mới là 42 tỷ đồng (chiếm 30% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CIC Group).

Như vậy, có thể khẳng định việc HĐQT quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn góp đã đem lại hiệu quả cao cho CIC Group trong điều kiện SXKD gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 của năm 2021.

Cuối cùng, liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết Đơn khiếu nại của cổ đông đối với các Cơ quan chức năng.

Cụ thể, những tháng cuối năm 2022 CIC Group được biết Bà Trần Thị Xuân Hương, là cổ đông sở hữu 293.500 cổ phần của CIC Group có gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng (trong đó có Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang) về các nội dung như phóng viên đã đăng tin.

PC03 thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của Bà Trần Thị Xuân Hương (Nguồn: CIC Group)

Đến cuối tháng 4/2023, Công ty đã nhận được văn bản của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Kiên Giang (PC03) thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác của Bà Trần Thị Xuân Hương (Công văn số 273/CSKT-Đ4 ngày 19/4 2023 của PC03 Kiên Giang) xác định: Sau nhiều lần liên lạc và gửi giấy mời làm việc nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía bà Xuân Hương.

Ngày 04/04/2023, PC03 Kiên Giang đã liên hệ chính quyền địa phương nơi bà Xuân Hương thường trú đã nêu trong đơn để xác minh thì xác định địa chỉ nếu trong đơn tố giác của bà Trần Thị Xuân Hương là địa chỉ khống (không có thật). Như vậy, Cơ quan điều tra PC03 Kiên Giang xác định không có cơ sở tiếp nhận và giải quyết đơn theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Tập Đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang khẳng định HĐQT Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, CIC Group lên tiếng.
Tin liên quan
Tin khác