FDI đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vốn tăng thêm và góp vốn tăng mạnh
Nửa đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam trên 14 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.