Đầu tư và cuộc sống
Kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022
ĐT - 31/10/2023 08:31
Tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.134.482 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 28.002.574 ha diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.961.324 ha và diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.170.584 ha.

.

Tin liên quan
Tin khác