Thời sự
Rà soát nội dung dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển
T.T - 08/04/2024 20:13
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 145/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển.

Về phương pháp xác định giá đất, Phó thủ tướng tán thành ý kiến của Bộ Tài chính, các chuyên gia. Việc xác định giá đất đã được quy định đầy đủ tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ. Do đó, yêu cầu dẫn chiếu áp dụng các quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có ý kiến điều khoản chuyển tiếp (Điều 11) là nội dung mới, chưa được Bộ Tư pháp thẩm định. Về việc này, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát kỹ toàn bộ nội dung của Điều 11, thống nhất phương án xử lý, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Về khoản 3 Điều 4, Phó thủ tướng đồng ý với ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tham dự cuộc họp. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hoàn thiện quy định về cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất liên quan, chỉ tiêu sử dụng đất đối với các dự án lấn biển đã hoàn thành lấn biển, đảm bảo cơ sở pháp lý, chặt chẽ, khả thi.

Về Điều 6 quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển, Phó thủ tướng đồng ý với ý kiến của các đại biểu việc giao khu vực biển là rất nhạy cảm, do vậy không phân cấp cho huyện. Thống nhất với nội dung quy định về vấn đề này tại dự thảo căn cứ vào quy mô, mức độ dự án.

Về khoản 3, Điều 7 quy định về đường triều kiệt, Phó thủ tướng đồng ý với ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo hướng cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh xác định đường triều kiệt, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Vấn đề chủ trương đầu tư cần tách ra theo các quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, luật đấu thầu; cần bổ sung 1 điều cho rõ ràng.

Tin liên quan
Tin khác