Đầu tư và cuộc sống
Từ 1/7/2024, giáo viên được nhận và bị cắt những khoản phụ cấp nào
Hưng Anh - 19/05/2024 09:47
Từ ngày 1/7/2024, chế độ phụ cấp cho giáo viên sẽ được sắp lại theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 1/7/2024, chế độ phụ cấp cho giáo viên sẽ được sắp lại theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

8 khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ 1/7/2024

- Phụ cấp kiêm nhiệm

Phụ cấp kiêm nhiệm là khoản phụ cấp cho giáo viên kiêm nhiệm thêm vị trí công việc khác.

- Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp thâm niên là chế độ khuyến khích mà Nhà nước đưa ra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phụ cấp này dành cho giáo viên công tác lâu năm, đang hưởng bậc lương cuối cùng, sau một thời gian công tác sẽ hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung tính theo mức lương.

- Phụ cấp khu vực

Phụ cấp khu vực là khoản phụ cấp nhằm bù đắp cho công nhân viên chức, công chức làm việc ở những vùng khí hậu xấu, xa xôi, hẻo lánh, đi lại, sinh hoạt khó khăn và nhằm góp phần ổn định lao động những vùng có địa lý tự nhiên không thuận lợi.

- Phụ cấp trách nhiệm công việc

Phụ cấp trách nhiệm là phụ cấp dành cho các công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo.

Hiện nay, đối tượng đưởng hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc gồm giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt (theo Thông tư 05/2005/TT-BNV)

Từ ngày 1/7/2024, giáo viên sẽ được nhận 8 khoản phụ cấp theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.

- Phụ cấp lưu động

Phụ cấp lưu động hiện đang áp dụng cho giáo viên đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn, bản.

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thì được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề giành cho giáo viên.

- Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hiện nay, giáo viên giảng dạy, công tác ở huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1, các xã đặc biệt khó khăn như xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… là những đối tượng đang được hưởng chính sách cho người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập:

Đây là khoản phụ cấp mới mà trước đây chưa có quy định.

Trước khi cải cách tiền lương, các khoản phụ cấp trên được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số.

Tuy nhiên từ 1/7/2024, mức lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ, bảng lương giáo viên được quy định bằng số tiền cụ thể. Như vậy khi cải cách tiền lương, các khoản phụ cấp trên có thể cũng sẽ được quy đổi ra số tiền cụ thể.

5 khoản phụ cấp giáo viên bị cắt bỏ từ 1/7/2024

Nghị quyết 27 về cải cách tiền nêu rõ sẽ bãi bỏ 4 khoản phụ cấp của công chức, viên chức:

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên:

Đối với giáo viên, phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp mang ý nghĩa động viên, khích lệ và ghi nhận thời gian cống hiến của thầy cô trong ngành giáo dục.

- Bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Khoản phụ cấp này bị bãi bỏ do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị sẽ thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương riêng.

Bên cạnh đó 5 khoản phụ cấp sẽ bị cắt từ ngày 1/7/2024

- Bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;

- Bãi bỏ phụ cấp công vụ do đã đưa vào trong mức lương cơ bản;

- Bãi bỏ bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề.

Mặc dù bãi bỏ nhiều khoản phụ cấp quan trọng, tuy nhiên Nghị quyết 27 khẳng định mức lương mới của cán bộ, công chức sẽ không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Cơ cấu bảng lương mới của giáo viên theo tinh thần của Nghị quyết sẽ bao gồm: 70% là lương cơ bản và 30% là phụ cấp. Ngoài ra còn có thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm.

Tin liên quan
Tin khác