[Video] Kích hoạt nguồn lực trong doanh nghiệp nhà nước
Nền kinh tế đã bước vào quý IV/2023 với vô vàn khó khăn. Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, CPI có xu hướng tăng cao, xuất nhập khẩu chưa thể phục hồi do cầu thế giới vẫn yếu và đầu tư tư nhân tăng chậm… Trong bối cảnh này, cần có cơ chế đặc thù, thử nghiệm để nhanh chóng kích hoạt được các nguồn lực lớn sẵn có trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, kịp thời bù đắp những thiếu hụt từ các khu vực khác, đóng góp vào tăng trưởng.
ĐT