Coworking space trở lại đường đua
Bung hàng ngay giữa đại dịch, nhà cung cấp dịch vụ không gian làm việc chung (coworking space) gửi đi thông điệp sẵn sàng sống chung và đương đầu với dịch bệnh.