Dự án - quy hoạch
Hải Dương sẽ triển khai 371 dự án nhà ở trong giai đoạn 2023 - 2025
Thanh Sơn - 28/02/2023 15:57
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn năm 2023-2025.

Theo quyết định, sẽ có 371 dự án phát triển nhà ở với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16,3 triệu m2. Trong đó có 357 dự án phát triển nhà ở thương mại, 14 dự án nhà ở xã hội.

Riêng năm 2023 dự kiến triển khai 188 dự án (179 dự án phát triển nhà ở thương mại và 09 dự án nhà ở xã hội) với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5,4 triệu m2.

Hải Dương sẽ triển khai 371 dự án nhà ở trong giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Thành Chung

Các dự án đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở phải nằm trong chương trình phát triển nhà ở đã được duyệt, không vượt chỉ tiêu đất ở được phân bổ; không vượt chỉ tiêu phân bổ đất ở của địa phương; ưu tiên cho dự án quy mô lớn, có giá trị cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng kế hoạch nhà ở cần bám sát Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng.

Tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tư xây dựng; số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong trong giai đoạn 2023-2025 là Nhà ở do người dân tự xây dựng và nhà ở thương mại: 15.868.214 m2 sàn (tỷ lệ 97%). Trong đó, Nhà ở xây dựng trên nền nhà ở cũ: 2.963.188 m2 sàn (tỷ lệ 18%); Nhà ở xây dựng trên nền tại các khu đô thị mới: 12.905.025 m2 sàn (tỷ lệ 79%); Nhà ở tái định cư: 122.863 m2 sàn (tỷ lệ 1%); Nhà ở xã hội: 390.669 m2 sàn (tỷ lệ 2%).

Về chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn và trên toàn địa bàn; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu: Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh 30,8 m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 34,9 m2 sàn/người, tại nông thôn 28,7 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10,0 m2 sàn /người. Về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ) giai đoạn 2023-2025. Các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở như diện tích đất ở tăng thêm khoảng 905,49 ha, trong đó diện tích đất ở để xây dựng nhà ở thương mại: 881,64 ha; diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư: 23,85 ha.

Tổng nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 là khoảng 147.619 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 29.152 tỷ đồng; vốn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà ở là 118.467 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2023, vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở sẽ là khoảng 50.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 19.696 tỷ đồng; vốn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà ở là 39.094 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở, cập nhật các vấn đề phát sinh tại các địa phương, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. UBND cấp huyện rà soát nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, lưu ý trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 cần cập nhật các dự án đã được phê duyệt, các dự án đang triển khai trong năm 2022 để bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương làm việc với đơn vị tư vấn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh.

Trước đó, tại kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 (đợt 1) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 07/6/2021, bao gồm danh mục 150 dự án nhà ở thương mại được phép triển khai. Theo báo cáo của các địa phương, kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021 đã triển khai 40 dự án với quy mô 262,65ha, trong đó diện tích đất ở 81,58ha (gồm 18 dự án do UBND cấp huyện, xã làm chủ đầu tư; 22 dự án được UBND tỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất).

Các dự án đề xuất chuyển tiếp sang năm 2022 bao gồm 35 dự án đã được phê duyêt quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất với quy mô 225,70ha trong đó diện tích đất ở 61,69ha. Còn lại 75 dự án theo kế hoạch không đủ điều kiện chuyển tiếp sang năm 2022; tiếp tục được xem xét đưa và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023-2025.  

Tin liên quan
Tin khác