Đầu tư và cuộc sống
Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện
ĐT - 21/04/2024 20:32
Trong những năm qua, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện. Đảng và Nhà nước xác định vai trò nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là “động lực chính” để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

.

Tin liên quan
Tin khác