Đất cho nhà ở thương mại: Quan trọng nhất là phù hợp quy hoạch
Thực tiễn đang đòi hỏi việc thí điểm mở rộng đất thực hiện dự án nhà ở thương mại cần sớm được thực hiện, từ đó sớm luật hóa để phát huy tốt nhất nguồn lực đất đai.