Thị trường căn hộ Hà Nội khó có biến động lớn
Khan hiếm nguồn cung không phải vấn đề lớn của thị trường căn hộ Hà Nội. Việc cần lưu tâm cho năm 2021 là tăng khả năng hấp thụ.