Kết nối mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng
Việc tăng cường kết nối mạng lưới trung tâm của các trường đại học, cao đẳng sẽ góp phần xây dựng thể chế, chính sách đến huy động nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.