Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế tốt hơn trong năm 2022
Đại dịch được kiểm soát tốt, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, nền kinh tế có chiều hướng tăng trưởng khả quan trong năm 2022 sẽ tác động tích cực lên tăng trưởng tín dụng ngân hàng.