Ngân hàng tham gia hỗ trợ tín dụng hàng không: Quan trọng là phải có cơ chế
Theo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 9/2021, Ngân hàng Nhà nước phải xem xét cơ chế hỗ trợ tín dụng, giúp các hãng hàng không giải quyết vấn đề thanh khoản.