Việt Nam thực hiện tốt các cam kết quốc tế, quyết tâm bảo vệ tầng ozone của trái đất
Trong điều kiện một nước đang phát triển và chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang thực hiện nỗ lực cao trong các hoạt động bảo vệ tầng ozone và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.
Như Loan