Quảng Nam tiếp tục cảnh báo các chủ đầu tư dự án bất động sản
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp chỉ được đưa BĐS vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, Nghị định và các quy định khác liên quan.