Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra vụ phân lô bán nền “trá hình” ở Lâm Đồng
Bản chất của việc hiến đất ở Bảo Lộc, Lâm Đồng chủ yếu vẫn nhằm mục đích phân lô, tách thửa, phục vụ lợi ích cá nhân chứ không phải để phục vụ lợi ích công cộng.