Cổ đông lớn nhất muốn bán toàn bộ quyền mua trái phiếu chuyển đổi của CII
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) muốn huy động 2.840,2 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhưng cổ đông lớn nhất không muốn thực hiện quyền mua.