Xây dựng Hòa Bình lập Tổ công tác Độc lập, tự tin kế hoạch lãi 350 tỷ đồng năm 2022
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HoSE) thông qua việc thành lập Tổ công tác Độc lập (Independent task force – ITF).